loading

Galiojanti redakcija: 2022 m. gegužės 26 d.

 

ARTIS.TV PLATFORMOS TAISYKLĖS

 

Bendrosios nuostatos
1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos paslaugas įsigyjančių asmenų ir Platformos valdytojo teisės ir pareigos, Platformos naudojimo, Paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Paslaugų teikimo tvarka, šalių atsakomybė, intelektinės nuosavybės nuostatos ir kitos su Platformos naudojimu susijusios nuostatos.
1.2. Platformos valdytojas – tai Platformos savininkas ir valdytojas UAB „Artis Consorcium“, tai Lietuvos Respublikoje registruotas ir veikiantis juridinis asmuo, įmonės kodas 303671858, reg. adresas Gamyklos g. 30-22, Rudaminos k., LT-13249 Vilniaus r., Lietuvos Respublika. 
1.3. Paslaugas įsigyjantys asmenys – tai Turinio savininkai ir Pirkėjai. 
1.4. Turinio savininkai – tai juridiniai ar fiziniai asmenys, nuosavybės teise turintys ar kitais teisėtais pagrindais valdantys ir į Platformą pateikiantys teisėtą Turinį. Turinio savininkams Platformoje sudaroma galimybė įkelti Turinį bei, sudarius atitinkamą rašytinę licencijos sutartį su Platformos valdytoju - šį turinį viešai paskelbti Platformoje.
1.5. Turinys - tai meno, muzikos atlikimo, filmų ar kitokio kūrybinio turinio audiovizualiniai įrašai.
1.6. Pirkėjai – tai fiziniai asmenys, kuriems Platformoje sudaroma galimybė įsigyti Turinio peržiūros paslaugas ir pasiekti Turinį šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis už Platformos valdytojo nustatytą mokestį.
1.7. Platforma – tai Interneto svetainėje www.artis.tv, esanti VOD (angl. Video on Demand) platforma,  kurios valdytojas ir administratorius yra Pardavėjas, funkcionuojanti kaip Turinio padarymo viešai prieinamu kompiuteriu tinklais Internete platforma. Paslaugas įsigyjantys asmenys Platforma naudojasi per paskyras, esančias, atitinkamai Turinio savininkų ir Pirkėjų aplinkose.
1.8. Turinio savininko aplinka – tai pateikus reikiamus duomenis ir atlikus registraciją Turinio savininkui suteikiama paskyra, per kurią Turinio savininkas turi galimybę pateikti Turinio vienetus į Platformą, sekti Turinio peržiūrų statistiką ir gauti kitus, su Platformos naudojimu Turinio viešinimui susijusius duomenis.
1.9. Pirkėjų aplinka – tai pateikus reikiamus duomenis ir atlikus registraciją Pirkėjui suteikiama paskyra, per kurią Pirkėjas įsigyja Turinio peržiūros paslaugas iš Pardavėjo jo nustatytais būdais, tvarka ir sąlygomis.
1.10. Turinio viešinimo paslaugos – tai Pardavėjo Turinio savininkams teikiamos paslaugos, sudarančios Turinio savininkui galimybę talpinti Turinį Platformoje, o Pirkėjams šį Turinį pasiekti ir peržiūrėti. Turinio savininkas už Turinio viešinimo paslaugas moka Pardavėjui nustatytą Administravimo mokestį. Pardavėjas surenka ir paskirsto Pirkėjų už Turinio peržiūrą sumokėtas lėšas taip, kaip tai numatyta Turinio savininko ir Pardavėjo sudarytoje rašytinėje licencijos sutartyje.
1.11. Turinio peržiūros paslaugos – tai Pardavėjo Pirkėjams teikiamos paslaugos, sudarančios Pirkėjams galimybę naudojantis Platforma pasiekti ir peržiūrėti Turinį. Pirkėjas moka Pardavėjui nustatytą paslaugos kainą (narystės mokesčio, vienkartinės peržiūros mokesčio ar kitu nustatytu būdu).
1.12. Paslaugas įsigyjantys asmenys įgyja teisę naudotis Platforma tik sutikę su šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. 
 

2. Pirkėjų registracija ir duomenų apsauga
2.1. Paslaugas Platformoje įsigyti gali tik registruoti Turinio savininkai ir Pirkėjai.
2.2. Registraciją Platformoje gali atlikti tik:
2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys (t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) bei jų įgalioti atstovai;
2.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis, bei jų įgalioti atstovai;
2.2.3. juridiniai asmenys.
2.3. Atlikdamas registraciją Platformoje Paslaugas įsigyjantis asmuo patvirtina, kad:
2.3.1. įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas supranta ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Platforma Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
2.3.2. registracijos metu pateikė teisingus, tikslius ir išsamius duomenis. Keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Pardavėjas vykdys savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaujantis prezumpcija, kad Paslaugas įsigyjančio asmens pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi. Bet kokios pasekmės, atsiradusios dėl neteisingų ar neišsamių duomenų pateikimo, tenka Paslaugas įsigyjančiam asmeniui.
2.4. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su Paslaugas įsigyjančio asmens duomenimis ir kuri yra pateikta Platformai, taikoma Pardavėjo privatumo politika, kuri pateikiama skiltyje „Privatumo politika“.
 

3. Paslaugų sutarties su Pirkėju sudarymas
3.1. Paslaugų sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas, turintis paskyrą elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia Turinio peržiūros paslaugų užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir patvirtinęs įsipareigojimą jų laikytis. Turinio peržiūros paslaugų įsigijimo būdai ir jų sąlygos nurodomi elektroninėje parduotuvėje. Pagrindiniai Turinio peržiūros paslaugų būdai yra šie:
3.1.1. Turinio peržiūros narystė (arba abonementas) – tai galimybė peržiūrėti bet kurį Interneto svetainėje pasiekiamą Turinio vienetą narystės galiojimo laikotarpiu neribotą kiekį kartų (išskyrus Turinio vienetus, kuriems taikomas atskiras vienkartinės Turinio peržiūros mokestis).
3.1.2. Vienkartinė Turinio peržiūra - tai galimybė peržiūrėti Turinio vienetą vieną kartą per 48 val. nuo pirkimo momento, po 48 val. laikoma, kad paslauga buvo suteikta, nepaisant to, ar Pirkėjas faktiškai atliko peržiūrą.
3.2. Pirkėjui įsigijus Turinio peržiūros paslaugas, paslaugos laikomos suteiktomis, nepaisant to, ar Pirkėjas faktiškai atliko Turinio peržiūrą ar ne. Sumokėti už Turinio peržiūros paslaugas pinigai nėra grąžinami, išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus. 
 

4. Turinio įkėlimas ir paslaugų sutarties su Turinio savininku sudarymas
4.1. Taisyklių nuostatos, skirtos Turinio savininkui, taikomos šalims nuo momento, kai Turinio savininkas, susikurdamas paskyrą Platformoje, susipažįsta su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
4.2. Turinio savininkai, kurie naudojasi Platformos suteikiama Turinio viešinimo galimybe, registruodamiesi Turinio savininko aplinkoje (paskyroje), sutinka su šiomis sąlygomis:
4.2.1. Pardavėjas ir Turinio savininkas vadovaujasi šalių sudaryta rašytine licencine sutartimi dėl Turinio padarymo viešai prieinamu kompiuterių tinklais Interneto svetainėje. Šioje sutartyje nustatomos esminės intelektinės nuosavybės teisių suteikimo, naudojimo ir atsiskaitymo sąlygos.
4.2.2. Pardavėjas savo nuožiūra nustato Turinio vienkartinių peržiūrų bei narysčių kainas, taikomas Pirkėjams. Pardavėjas neprivalo informuoti Turinio savininko keičiant kainas.
4.2.3. Turinio savininkui įkeliant Turinį į platformą, Autorius sutinka, kad Pardavėjas kreiptųsi dėl tokio Turinio į savo partnerius (LATGA arba kitai autorinių teisių instituciją), kurie patikrintų turinio legalumą; o taip pat - audio/video/titruotojams, kurie galėtų apdirbti ir paruošti medžiagą viešinimui.
4.2.4. Turinio savininkas, norėdamas pašalinti turinį, turi susisiekti su Pardavėju kontaktuose nurodytais būdais.
4.3. Turinio savininko aplinkoje Turinio savininkams iki Paslaugų sutarties sudarymo suteikiama galimybė įkelti Turinį Platformos valdytojo peržiūrai ir tokio Turinio atitikimo Platformos paskirčiai bei kokybei įvertinimui.
4.4. Prieš įkeliant Turinį Turinio savininkas elektroniniu būdu suteikia Platformos valdytojui teises Turinio peržiūrai atitikties įvertinimo ir atrankos tikslu.
4.5. Platformoje viešai paskelbiamo Turinio atžvilgiu Platformos valdytojas ir Turinio savininkas sudaro rašytinę Turinio licencijos sutartį, kurios nuostatos reglamentuoja Turinio viešinimo paslaugų teikimo Turinio savininkui sąlygas, o taip pat Turinio licencijos sąlygas bei atsiskaitymo už licenciją tvarką. 
 

5. Pardavėjo teisės ir pareigos
5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti Platformos veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. 
5.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti Platformos darbui, stabilumui ir saugumui ar kitaip iš esmės pažeidžia Taisyklėse nustatytus savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Platforma bei neatlyginti jokių Pirkėjo patirtų nuostolių, įskaitant ir už paslaugas sumokėtų pinigų grąžinimą.
5.3. Pardavėjas turi teisę apriboti mokamą Pirkėjo narystę portale iškart, kai Pirkėjas neatsiskaito už narystę.
5.4. Pardavėjas turi teisę keisti vienkartinių paslaugų kainas iš anksto neinformavęs Pirkėjų apie pasikeitimą.
5.5. Pardavėjas turi teisę keisti prieinamą Turinį ir Platformos naudojimo sąlygas savo nuožiūra, išskyrus narystės kainas esamiems nariams, apie pastarąsias Pardavėjas informuoja šiose Taisyklėse numatytais būdais bei terminais.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Platformos paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės. Pardavėjas deda visas protingas pastangas užtikrinti sklandžiam ir nuolatiniam Platformos darbui, tačiau šalys aiškiai supranta, kad Pardavėjas tokio darbo negarantuoja.
5.7. Pardavėjui nusprendus nutraukti Platformos veiklą, Pardavėjas privalo pirkėjus informuoti prieš 30 kalendorinių dienų, apriboti naujų narių narystę bei senų narių planų atnaujinimą. Minėtu laikotarpiu sudarom galimybė esamiems nariams įsigyti vienkartines Turinio peržiūros paslaugas. 
 

6. Pirkėjo teisės ir pareigos
6.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Platformoje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
6.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Platformoje sudarytos Paslaugų sutarties, bet kuriuo metu, šia tvarka:
6.2.1. Narystės sąlygomis pasiekiamas Turinys Pirkėjui atsisakius Paslaugų sutarties Pirkėjo aplinkoje Pirkėjui yra pasiekiamas iki ataskaitinio laikotarpio, už kurį yra sumokėtas narystės mokestis pabaigos.
6.2.2.Vienkartinės peržiūros sąlygomis pasiekiamas Turinys yra pasiekiamas Platformoje nustatytu Vienkartinės peržiūros laikotarpiu.
6.2.3.Pirkėjui atsisakius Paslaugų sutarties jokie sumokėti mokesčiai nėra grąžinami, atsisakymas įsigalioja nuo sekančio ataskaitinio laikotarpio.
6.3. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas paslaugas ir prekes šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.4. Pirkėjui draudžiama kėsintis į Platformos saugumo sistemas, Pirkėjas negali perkrauti ar kitaip trikdyti Platformos veikimo, negali bandyti neteisėtai gauti paskyros prisijungimų, neteisėtai parsisiųsti Turinį. Visi panašaus pobūdžio bandymai, o taip pat kiti veiksmai, kuriais sudaroma grėsmė Platformos valdytojo teisėtiems interesams ar galimai atliekami autorinių / gretutinių turtinių teisių pažeidimai, bus laikomi esminiu Taisyklių pažeidimu, kurie suteikia Pardavėjui teisę iškart nutraukti paslaugos teikimą bei reikalauti iš pažeidėjo 1000 Eur baudos už kiekvieną pažeidimo ar kėsinimosi atvejį, bei padengti visus kitus nuostolius, kurių nepadengtų ši bauda. 
 

7. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka
7.1. Paslaugų kainos Platformoje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. 
7.2. Įsigijęs mokamą narystę, Pirkėjas turi teisę naudotis Platforma ir atlikti Turinio peržiūras pagal numatytas narystės plano sąlygas.
7.3. Pirkėjui nutraukus narystę, narystė dar galioja iki paskutinės dienos, už kurią buvo apmokėta mėnesio narystė. Pvz. narystė buvo užsakyta mėnesio 15 d. ir atliktas apmokėjimas, nutraukus narystę mėnesio 21 d., narystė galios iki kito mėnesio 15 d., o sumokėti pinigai nebus grąžinami.
7.4. Pardavėjas turi teisę keisti narystės kainas informavęs Pirkėjus likus bent 10 kalendorinių dienų iki narystės pratęsimo. Narystės kainos pakeitimas įsigalioja nuo artimiausio narystės pratęsimo. Jei Pirkėjas nesutinka su kainos pakeitimu, jis turi teisę nutraukti narystę, o narystė nustos galioti atėjus artimiausiai narystės pratęsimo datai.
7.5. Narystė skirta tik asmeniniam, privačiam naudojimui ir galima tik vienam namų ūkiui, ribojant paslaugą iki narystėje numatytų ekranų skaičiaus.
7.6. Informacija apie Pirkėjo įsigytas Paslaugas ir jų turinį yra pasiekiama Pirkėjo aplinkoje (paskyroje).
7.7. Už paslaugas atsiskaitoma naudojantis Paysera ir Stripe mokėjimų sistemų teikiamomis mokėjimo formomis. Registruojantis Pirkėjo paskyroje atliekamas mokėjimų kortelės pajungimas prie Platformos mokėjimų apdorojimo tiekėjo, kuris numatytu dažnumu nuskaičiuos fiksuotą plano kainą arba nuskaitys lėšas už vienkartinę Turinio peržiūrą.
 

8. Intelektinė nuosavybė
8.1. Turinys paskelbtas Interneto svetainėje yra legalus autorių ir gretutinių teisių objektas, ginamas Lietuvos ir tarptautiniais teisės aktais. Pirkėjas ar puslapio lankytojas negali Interneto svetainėje pateikiamo Turinio naudoti kitais tikslais, nei asmeninių (šeimos, ūkio) poreikių tenkinimas; draudžiamas naudojimas komerciniais, platinimo, atgaminimo, viešinimo tikslais. Bet koks neleistinas Turinio ar Interneto svetainės naudojimas bus laikomas šių Taisyklių ir intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu bei sankcionuojamas Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
8.2. Pardavėjas suteikia Pirkėjui ar puslapio lankytojui neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą taisę naudotis Platformos Turiniu tik asmeniniais Turinio peržiūros tikslais. Jokios kitos teisės, licencijos Pirkėjui nėra suteikiamos. 
8.3. Pirkėjas ar puslapio lankytojas negali jokiu būdu, jokiomis priemonėmis, neribojant teritorijos kopijuoti, publikuoti,  perduoti,  keisti, pritaikyti, kurti išvestinius darbus, nuomoti, skolinti, parduoti, perleisti, platinti,  licencijuoti, perkonstruoti ar kitaip modifikuoti Turinį ir kitą intelektinę nuosavybę. Niekas neturi būti aiškinama taip, kas suteiktų Pirkėjui ar puslapio lankytojui kokias nors intelektinės nuosavybės teises į Turinį.
 

9. Atsakomybė
9.1. Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtas išlaidas ar kitokius nuostolius, jeigu jie kyla dėl Pirkėjo neteisėtų veiksmų Platformoje, įskaitant Taisyklėse numatytų sąlygų pažeidimus.
9.2. Bet koks intelektinės nuosavybės ar kitų autorių teisių pažeidimas Pirkėjui ar kitam Platformos lankytojui, kuris pažeidžia šias teises, užtraukia 1000 Eur baudą už kiekvieną pažeidimo ar kėsinimosi atlikti pažeidimą atvejį. Pažeidimą įvykdžiusi šalis privalo kompensuoti nukentėjusios šalies nuostolius, kurių nepadengia bauda.
9.3. Platformos valdytojas dės pagrįstas pastangas tam, kad Platformoje pateiktas turinys būtų legalus ir tinkamos peržiūroms kokybės. Tačiau mes negalime būti atsakingi prieš Pirkėją ar lankytoją, ar bet kokį trečiąjį asmenį už bet kokio dydžio ar pobūdžio Pirkėjo, lankytojo arba trečiųjų šalių žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę bei turtinę ar neturtinę žalą arba nuostolius, susijusią sutartinę atsakomybę, negautas pajamas ar pelną, netesybas (baudą, delspinigius), taip pat nuostolius bet kokiu būdu susijusius su normalios verslo veiklos sutrikdymu.
9.4. Platformos valdytojas negali būti laikomas atsakingu už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į Platformą, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius su kompiuteriniais virusais, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę.
9.5. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už dalinį arba visišką Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad numatyti įsipareigojimai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos ,,Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės”. 
 

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme, pagal Platformos valdytojo buveinės vietą.
10.3. Pardavėjas priima pretenzijas Platformos skiltyje "Kontaktai" numatytais informavimo būdais.

Mylite kultūrą?

Kviečiame prenumeruoti mūsų naujienlaiškį ir gauti visas Artis.tv naujienas pirmiems!